top of page

Regulamin platformy

DEMO VERSION

Regulamin Platformy „Bobomed” 

z dnia 08.06.2023 r 

 

Niniejszy Regulamin Platformy „Bobomed” (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z Platformy (w tym zakładania Konta na Platformie), dostępnej pod adresem https://bobovue.online (dalej „Platforma”). Regulamin znajduje się pod adresem https://bobovue.online/regulamin w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

  

 1. Platforma prowadzona jest przez Babymedtech Sp. z o. o. (dalej „Dostawca Platformy”).

 2. Z Dostawcą Platformy można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: info@bobovue.online. Dane kontaktowe Dostawcy Platformy znajdują się także pod adresem: ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warszawa.

 3. Platforma skierowana jest do przedstawicieli ustawowych dzieci, których dotyczy Konsultacja zdrowotna (Klientów chcących skorzystać z Konsultacji zdrowotnej) oraz Ekspertów udzielających Konsultacji zdrowotnych (łącznie „Użytkownicy Platformy”).  

 4. Dostawca Platformy zawiera z każdym Użytkownikiem Platformy Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną – Usługi Konta na Platformie - w sposób opisany w § 6 poniżej. Dostawca Platformy nie jest stroną umowy o Konsultację zdrowotną. Stronami tej umowy są: Klient oraz Ekspert.  

 5. Warunki świadczenia Usługi Konta przez Dostawcę Platformy wynikają z niniejszego Regulaminu lub indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem, w szczególności Ekspertem.  

 6. Dostawca Platformy świadczy Usługę Konta na rzecz każdego Użytkownika a jednocześnie pośredniczy pomiędzy tymi podmiotami, w ten sposób, że umożliwia zawarcie pomiędzy nimi umowy, której przedmiotem jest Konsultacja zdrowotna oraz wykonanie tej umowy, na co składają się elementy wskazane w § 4 Regulaminu.  

 7. Dostawca Platformy nie definiuje warunków świadczenia Konsultacji zdrowotnej przez Ekspertów na rzecz Klientów. W szczególności nie definiuje zakresu konsultacji zdrowotnej a także wynagrodzenia za tą usługę. Wybór danego Eksperta nie jest w żaden sposób narzucony lub ograniczony przez Dostawcę Platformy. Ekspert nie jest pracownikiem Dostawcy Platformy.  

 8. Dostawca Platformy nie weryfikuje wiedzy i doświadczenia Eksperta.  

 9. Klient ma swobodę w wyborze Eksperta (spośród osób wskazanych w zakładce "Zarejestrowani eksperci" na stronie głównej Platformy). Przed skorzystaniem z Konsultacji zdrowotnej Klient powinien zweryfikować opis usługi, który znajduje się na profilu Eksperta w zakładce "Zarejestrowani eksperci" na stronie głównej Platformy.

 10. Zawarcie Umowy o korzystanie z Konta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy o korzystanie z Konsultacji zdrowotnej. 

 11. Dostawca Platformy świadczy Usługę Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

 12. Użytkownik może korzystać z Platformy, w tym przeglądać jej treści, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.  

 13. Utworzenie i korzystanie z Konta na Platformie przez Klienta jest nieodpłatne. Ekspert uiszcza opłatę za korzystanie z Konta na Platformie w oparci o odrębne (indywidualne) uzgodnienia. Natomiast korzystanie z konsultacji zdrowotnej jest odpłatne na rzecz Eksperta, chyba, że Ekspert wyraźnie zaznaczy, że Konsultacja jest nieodpłatna. Wysokość wynagrodzenia za konsultację zdrowotną określa Ekspert. 

 14. Integralną częścią Regulaminu jest umowa powierzenia danych, o której mowa w art. 28 RODO. Umowa powierzenia zawierana jest z Ekspertem.  

 15. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Dostawcę Platformy opisuje Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://bobovue.online/polityka

 16. Użytkownik, który zamieszcza treści na Platformie, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, zobowiązany jest zweryfikować i zapewnić, że posiada prawa autorskie do tych materiałów. 

 17. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od: 
  - podawania nieprawdziwych danych osobowych;  
  - podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Platformy w takich celach; 
  - wykorzystywania Platformy do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  - podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy.  

§ 2. Definicje 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usługi świadczonej drogą elektronicznej polegającej na rejestracji i korzystaniu z Konta na Platformie (Usługa Konta). W zakresie Usługi Konta świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 2. Umowa o Usługę Konta – umowa zawierana pomiędzy Dostawcą Platformy i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin oraz indywidualne uzgodnienia z Ekspertem. 

 3. Usługa Konta – usługa świadczona przez Dostawcę Platformy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu Konta na Platformie. 

 4. Dostawca platformy - podmiot określony w §1 ust. 1 powyżej (usługodawca w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

 5. Strony Umowy o Usługę Konta – Użytkownik i Dostawca Platformy łącznie. 

 6. Użytkownik – Strona Umowy o Usługę Konta (pojęcie obejmuje zarówno Klienta jak i Eksperta), posiadająca w związku z tym Konto na Platformie;  

 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem Platformy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Konta w ramach umowy zawartej z Dostawcą Platformy, w celu skorzystania z Konsultacji zdrowotnej w ramach odrębnej umowy z Ekspertem.

 8. Ekspert - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Konto na Platformie świadczy Usługę Konsultacji zdrowotnej.  

 9. Usługa Konsultacji zdrowotnej – usługa świadczona w ramach umowy zawartej pomiędzy Klientem i Ekspertem, której zakres opisuje Ekspert na swoim profilu w zakładce "Zarejestrowani eksperci" na stronie głównej Platformy oraz w czasie zawierania umowy z Klientem w sposób opisany w §6 poniżej.  

 10. Konto – wyodrębniona cześć Platformy, za pośrednictwem której Użytkownik po skutecznym zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła, może korzystać z funkcjonalności Platformy: wprowadzać dane, zawierać umowy o Konsultacje zdrowotną, przesyłać pliki, etc. 

 11. Platforma – system informatyczny dostępny w pod adresem głównym https://bobovue.online i utwór w rozumieniu prawa autorskiego, dostarczany przez Dostawcę Platformy.  

 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 3. Tworzenie Konta i czynności techniczne składające się na procedurę zawierania Umowy o korzystanie z Konta 

 1. Samo przeglądanie treści Platformy (w zakresie opisanym w zdaniu następnym) jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika i zakładania Konta. Dotyczy to następujących elementów Platformy: Strona Głowna, Regulamin, Polityka prywatności. 

 2. Aby korzystać z usług opisanych w § 4 i § 5 poniżej, Użytkownik musi dokonać rejestracji na Platformie i założyć Konto. W toku zakładania Konta Użytkownik zawiera z Dostawcą Platformy Umowę o Usługę Konta, której warunki określa niniejszy Regulamin (w momencie zaznaczenia „Akceptuję regulamin platformy”, "Zapoznałem/am się z polityką prywatności). Po zawarciu Umowy o Usługę Konta Użytkowni otrzyma wiadomość e-mail od Dostawcy Platformy potwierdzającą zawarcie tej umowy.  

 3. Aby zarejestrować się na Platformie i utworzyć Konto Klienta należy: 
  - podać imię, adres e-mai i utworzyć hasło; imię wskazane w czasie rejestracji identyfikuje użytkownika na Platformie (można je zmienić na Koncie); Podanie nazwiska jest dobrowolne;  
  - Zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności;  
  - Zaznaczyć „zarejestruj się”;  

 4. Dane rejestracyjne Użytkownika będącego Klientem nie będą widoczne dla innych Użytkowników poza Ekspertem, z którym zawarł umowę o Konsultacje zdrowotne.  

 5. Dane rejestracyjne Użytkownika będącego Ekspertem będą widoczne dla innych Użytkowników w zakresie: Imię, Nazwisko, Opis doświadczenia, natomiast dla Klientów, z którym zawarł umowę o Konsultacje zdrowotne w następującym zakresie: Imię, Nazwisko, Opis doświadczenia.  

 6. Aby móc zawierać – poprzez Platformę umowy w przedmiocie Konsultacji zdrowotnych, po utworzeniu Konta, Ekspert zawiera z Dostawcą dodatkową Umowę precyzującą m.in. opłatę za korzystanie z Konta.  

 7. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail. Hasło do tego konta e-mail należy przechowywać w sposób bezpieczny.  

 8. Zawarcie Umowy o Usługę Konta samo w sobie nie zobowiązuje Eksperta do świadczenia Konsultacji zdrowotnej. Zawarcie Umowy o Usługę Konta samo w sobie nie uprawnia Klienta do uzyskania Konsultacji zdrowotnej. Kwestię tę reguluje odrębna umowa o Konsultacje zdrowotne.  

 9. Z korzystaniem z Platformy łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konta poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostępu do skrzynki e-mail podanej na Koncie, ponieważ na ten adres będzie wysyłane hasło do resetowania kont. Usługobiorca nie powinien umożliwiać dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde-trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/ 

 10. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Platformy będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany formularzu rejestracyjnym. Chodzi o powiadomienia dotyczące:
  - Zawarcie Umowy o korzystanie z Konta;  
  - Prawidłowe zamieszczenie danych na Koncie; 
  - Zawarcie Umowy o korzystanie z Usługi konsultacji zdrowotnej;  

 

§ 4. Korzystanie z Konta Klienta 

 

 1. Korzystanie z Konta przez Klienta uzależnione jest od: 

 • rejestracji na Platformie i założenie Konta; oraz  

 • zalogowania do Konta. 

  2. Utworzenie Konta umożliwia wykonywanie następujących funkcjonalności Platformy, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników będących Klientami:
  a) przeglądanie i modyfikowanie elementów samego Konta, na co składa się: 

 • zamieszczanie danych zawartych na formularzach: "Dodaj dziecko", "Prześlij film" (w oparciu o odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych);  

 • korzystanie z opcji „wyloguj”;  

 • przywracanie / zmianę hasła;  

 • Zawieranie umowy o Konsultację zdrowotną w sposób opisany w §6 poniżej;  

 • Decydowanie o udostępnieniu danych (zamieszczonych wcześniej na Koncie) do Eksperta w zakresie: Imię, Nazwisko, e-mail, dane zdrowotne, poprzez wyrażenie odrębnej zgody);  

  3. Zamieszczanie na Koncie danych osobowych, które mogą ujawniać informacje o stanie zdrowia uzależnione jest od wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie tych kategorii danych.  
  4. Klient może zamieszczać na Koncie dane innych osób (swoich dzieci) wyłącznie, gdy jest przedstawicielem ustawowym tych osób.  
  5. Przywracanie hasła do Konta następuje w poprzez podanie adresu mailowego, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest wiadomość z linkiem do strony, na której można wygenerować nowe hasło.  

 

§ 5. Korzystanie z Konta Eksperta 

 

 1. Korzystanie z Konta przez Eksperta uzależnione jest od: 

 • rejestracji na Platformie i założenie Konta; oraz  

 • zalogowania do Konta.   

 

2. Utworzenie Konta umożliwia wykonywanie następujących funkcjonalności Platformy, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników będących Ekspertami:  
- Przeglądanie i modyfikowanie danych osobowych,

- Analiza danych przesłanych przez Użytkowników
- Przesyłanie opinii do Użytkowników.

 

§ 6. Umowa o korzystanie z Usługi konsultacji zdrowotnej 

 

 1. Umowa o korzystanie z Usługi konsultacji zdrowotnej zawierana jest pomiędzy Użytkownikami: Klientem i Ekspertem. Wskazane osoby ustalają warunki korzystanie Usługi konsultacji zdrowotnej, w szczególności zakres, sposób świadczenia, wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia.  

 2. Ekspert decyduje czy zamieszczona propozycja zawarcia umowy o Konsultacje zdrowotną ma charakter oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

 3. Przed zawarciem umowy o Konsultacje zdrowotne, Klient wybiera z którym Ekspertem chce zawrzeć umowę w tym przedmiocie. Podstrona Platformy, na której wskazane będą warunki Konsultacji zdrowotnej z danym Ekspertem zarządzana jest przez tego Eksperta. W tym zakresie Dostawca Platformy działa w jego imieniu. Po zawarciu umowy o Konsultacje zdrowotną Ekspert uzyska dostęp do danych kontaktowych Klienta a w przypadku wyrażenia (odrębnej) zgody na udostępnienie danych o stanie zdrowia, także do tych danych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Konsultacji zdrowotnej w sposób zdalny (poprzez analizę przesłanego filmu).  

 4. Do zawarcia Umowy o Konsultacje zdrowotną dochodzi w momencie wciśnięcia przycisku "Wyślij film" chyba, że Klient i Ekspert ustalą inaczej.    

 5. Po zawarciu Umowy o korzystanie z Usługi konsultacji zdrowotnej, Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych do Eksperta, w celu realizacji tej usługi. Dopiero po wyrażeniu tej zgody Ekspert uzyska (na swoim Koncie) dostęp do danych Klienta.  

 

§ 7. Okres obowiązywania umowy i usuwanie Konta 

 

 1. Umowa o korzystanie z Konta zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę (usuwając konto) lub wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczna na adres info@bobovue.online. Dostawca Platformy w ciągu 72h prześle mailowo potwierdzenie usunięcia Konta (na adres wskazany na Koncie).  

 2. Dostawca Platformy ma prawo zablokować Konto na czas 14 dni lub nawet wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Konta (usunąć Konto), w trybie natychmiastowym w przypadkach naruszenia Umowy o Usługę Konta wskazanych § 1 ust. 17 Regulaminu.  

 3. Dostawca Platformy ma prawo zablokować treści na Platformie w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

 4. Dostawca Platformy może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Konta – z 30-dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Platformy.  

 5. Wypowiedzenie złożone przez Dostawcę Platformy lub informacja o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie.  

 6. Usunięcie Konta oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO – zob. Polityka prywatności), ale nie wyłącza możliwości ponownego założenia Konta. Pomimo usunięcia Konta Dostawca Platformy może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Dostawcy Platformy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami (poza Platformą) a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. Polityka prywatności.  

 7. Usunięcie Konta przez Klienta nie oznacza utraty przez Eksperta dostępu do danych udostępnionych mu przez Klienta za pośrednictwem Konta na Platformie. W tym zakresie Ekspert jest niezależnym administratorem danych, a wszelkie żądania dotyczące usunięcia tych danych należy kierować do Eksperta.  

 8. Usunięcie Konta przez Eksperta nie oznacza utraty przez Klienta dostępu do danych na swoim Koncie.  

 

 

 

§ 8. Funkcjonalności i interoperacyjności ze sprzętem Użytkownika 

 

 1. Korzystanie z Usługi Konta jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

 2. zastosowania wybranej przeglądarki: Chrome (wersje 53+), Firefox (wersje 52+), Internet Explorer (wersje 9.0+). 

 3. posiadania dostępu do sieci Internet; 

 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up); 

 5. system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

 

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego ma możliwość odstąpienia od Umowy o korzystanie z Konta, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi. By odstąpić od umowy Użytkownik będący konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Dostawcę Plaformy mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (możesz go wykorzystać, ale nie musisz). 

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy). 

 

Adresat: _______, adres poczty elektronicznej _______ 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................ 

Data zawarcia umowy: ................... 

Imię i nazwisko konsumenta .................. 

Adres konsumenta (w tym adres e-elektroniczny) ................. 

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. 

Data .......................... 

 

§ 10. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Konta mogą być zgłaszane przez Użytkownika:  na piśmie na adres: Franciszka Klimczaka 17 / 107, 02-797 Warszawa, mailowo na adres: info@bobovue.online

 2. Reklamację dotyczące Usługi konsultacji zdrowotnej należy zgłaszać zgodnie z informacją uzyskaną od Eksperta.  

 3. Dostawca Platformy nie przyjmuje reklamacji związanych z Usługą konsultacji zdrowotnej. 

 4. Dostawca Platformy rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania, Jeżeli Dostawca Platformy nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Dostawca Platformy przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. 

 5. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy. Nie jest to jednak wymóg.  

 6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego.  

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.   

 8. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 9. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

 

§ 11. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 

 

 1. Dostawca Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: 

 2. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie, 

 3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem, 

 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy Platformy.  

 5. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie. 

 6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść zawartych Umów o w przedmiocie konsultacji zdrowotnej. 

 7. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 30-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia umowy, w tym poprzez usunięcie Konta. 

 8. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 9. Regulamin obowiązuje od 08.06.2023. 

bottom of page